2000
XXXII UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

UCE 2000

 

Dates: del 15 al 25 d’agost del 2000

Organitzadors: Fundació Universitat Catalana d'Estiu

Preus: Matrícula i estada: 2.410 francs / 61.000 pessetes

Participació: 1863 (alumnes matriculats 1297, professors i conferenciants 296, organització 36, espectacles 181, altres 54)

Cartell: Joan Lluís Vila (Catalunya Nord)


Seccions: Àrea pluridisciplinària 14, Àrea de ciències de la natura 21, Àrea de ciència i tecnologia 5, Àrea de ciències socials 29, Àrea d'humanitats 38, Seminaris d'investigació 15, Àrea de formació cultural 22, Reunions i jornades especialitzades 8, Tallers 20, Conferències, homenatges i commemoracions 13, Fòrum obert 8.

— Àrea pluridisciplinària: Viure en una cultura tecnològica. 1. Viure en xarxa (Globalitat, virtualitat i ubiqüitat; Xarxes ciutadanes) 2. Tecnologia i medi ambient (Recerca, desenvolupament tecnològic i medi ambient; Sostenibilitat i sectors productius: el cas del turisme) 3. La imatge pública de la ciència i la tecnologia (La imatge pública de la ciència; La imatge pública de la tecnologia) 4. La societat virtual (El ciberespai: societat mediada per ordinador; Accés virtual al patrimoni cultural) 5. La gran màquina urbana (Desenvolupament tecnològic i exclusió social: l'experiència municipal; La ciutat difusa: cap a un nou model de medi urbà) 6. Gens i societat (Genòmica: cap un control tecnològic de la vida?; Biotecnologia: entre la por i l'esperança).

— Ciències de la natura: El medi ambient a les envistes del segle XXI: (Introducció i problemàtica general; L'exhauriment dels recursos: què menjarem, demà; La nostra mar: quins problemes té?; La biodiversitat marina: un cas de preservació-degradació al litoral; Els nostres boscos: per què es cremen?, com es gestionen?; La biodiversitat vegetal: com protegir les plantes; Les àrees protegides: clarobscurs de la protecció de la natura; La biodiversitat a l'escala local i regional: casos a Catalunya. La biodiversitat: què cal fer per preservar-la a Catalunya?) La biologia en el nou mil·leni (Biodiversitat humana; Biodiversitat de sistemes; Taula rodona i col·loqui sobre biodiversitat; Modificacions genètiques de plantes; Modificacions genètiques d'animals; Percepció social; Genòmica humana: teràpia gènica; Genòmica humana: la nova biologia «in silico»; Taula rodona sobre genòmica; Empitjorem gèneticament?; Coneixent l'origen; Taula rodona i col·loqui; Neuropsiquiatria i genètica; Difusió de la nova biologia; Taula rodona)

— Tecnologia: Els quanta: de l'evolució històrica de la física quàntica a les aplicacions tecnològiques actuals. Història de la difusió de les idees quàntiques a Catalunya. La primera etapa; Ones de so: la matemàtica de l'afinació musical; Computació quàntica: models, matemàtiques i algorismes; Els principis físics de la quàntica; Aplicacions tecnològiques actuals de la física quàntica: làsers.

— Ciències socials: DRET (Història del dret català, dels orígens als nostres dies; La trajectòria del dret català des del Decret de Nova Planta fins la codificació, segles XVIII-XIX) ECONOMIA (Les caixes d'estalvi i el sistema financer als Països Catalans: passat, present i futur. La transformació de les caixes d'estalvi; Una reflexió sobre el paper social de les caixes d'estalvi; L'orígen de les caixes d'estalvi i la seva evolució; Les noves tecnologies i el sistema financer; Activitat econòmica de les caixes d'estalvi; Govern, supervisió i control de les caixes d'estalvi; Desregulació i llibertat operativa de les caixes d'estalvi; El dividend social de les caixes d'estalvi; Perspectives de les caixes d'estalvi en el marc de la Unió econòmica i monetària. La Unió Europea i la ronda del mil·lenni . La ronda del mil·lenni; L'Europa dels ciutadans. La Carta Europea dels drets dels ciutadans; Els fons estructurals i el futur de la política agrària comuna; Les institucions europees. Reformes previstes als tractats; L'ampliació de la Unió Europea) POLÍTICA I PENSAMENT (Les vores de la democràcia. L'envelliment de la democràcia formal. Amos del món i política-titella; Les teories liberals de secessió; Les relacions de la ciència i la política; Els mitjans de comunicació com a actors polítics; Identitat i territori. Introducció als paisatges del nacionalisme català) COMUNICACIÓ (Anàlisi comparativa de la propaganda televisiva en les eleccions autonòmiques i generals; Eleccions i partits polítics al País Valencià; Introducció al llenguatge audiovisual: com explicar històries en vídeo; La ràdio: com el so esdevé imatge i sensació. Els gèneres radiofònics) ANTROPOLOGIA (Àfrica negra: pensament i educació. De l'educació informal al sistema educatiu occidental; Poder polític tradicional i pensament modern; Cosmovisions antigues i les seves pervivències. Introducció als estudis gais i lèsbics: sexualitat, subjectivitat i cultura)

— Humanitats: LITERATURA (Les noves formes de la literatura: per un debat sobre el llenguatge creatiu: Novel·la; Traducció; Teatre; Poesia; Guionatge. Els cràters actius del Tirant lo Blanc; La recerca detectivesca per la València de la fi del segle XV; Literatura i territori; La invenció de la tradició literària) LLENGUA (Evolució de la presència i l'ús del català, 1990-1999; Cap a una terminologia pròpia; Aproximació didàctica a la vida i l'obra d'Enric Valor, per a primària i ESO, La subordinació lingüística; Curs sobre la Llei 1/1998 de política lingüística i el seu desplegament; Llengües i cultures a la Mediterrània occidental; Usos lingüístics, actituds i fracàs escolar) HISTÒRIA (Història del franquisme. L'església durant el franquisme; La política del franquisme; Societat i cultura; Etapes i característiques de la repressió franquista; Cultura política i sistema de partits: anàlisi històrica i realitat actual: Els antecedents del segle XIX: el sistema polític durant la Restauració; La Catalunya del Nord dins del sistema de partits polítics; Una conjuntura de canvis: els canvis polítics entre els anys vint i la Guerra Civil; Andorra, particularisme polític?; De la clandestinitat a l'evolució del sistema de partits dels anys vuitanta i noranta; La situació política a les Illes; Eleccions i partits polítics al País Valencià) HISTÒRIA DE L'ART (Existeix la noció de «Països Catalans» en art i arqueologia?. Les ciutats romanes als Països Catalans; L'edat mitjana; L'epoca moderna: Els fonaments de la modernitat a l'art català a finals del segle XIX; Art contemporani: un període clau a Ceret, 1919-1922) AUDIOVISUAL (Cinema i sistemes de representació. Cinema i experiència; Cinema i abstracció; Cinema i noves tecnologies) MÚSICA (Retrobem Bach 250 anys de la seva mort. Introducció a la vida i l'obra de Johann Sabastian Bach; La recuperació de l'obra de Bach a Europa i Catalunya: de Mendelssohn a l'Orfeó Català i Pau Casals; La creació musical contemporània. II; L'obra per a clavicèmbal de Bach i el seu temps)

— Tallers: La cultura del gust, un patrimoni cultural; Plantes medicinals a l'abast; T'ai Txi T'xuan; Drama: tècniques de dramatització i teatra per a l'ensenyament; Escacs: esport i mitjà pedagògic; Heràldica territorial i vexil·lologia; Cançons populars; Art 2000; Dansa; Idees i guions per a films d'artista. Visionat i debat a l'entorn del cinema fluxus. Filosofia, trencaments, obertures i aportacions que comporta el moviment fluxus; Teoria i pràctica del guió cinematogràfic; El teatre no professional; Socorrisme; Taller de contes; L'avantatge digital de Macintosh; Sardanes, Esports; Ceràmica, Muntanyisme.

— Seminaris d’investigació: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Els fundadors del Regne de València. Llengua, antroponímia i repoblament medievals; La recerca detectivesca per la València de la fi del segle XV; La cultura de la ciència: una visió unitària del coneixement; Ones de so: la matemàtica de l'afinació musical) UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (Occitània i Catalunya: present d'una tradició. Llengua i civilització occitana; Viatge per Occitània a través de la literatura) UNIVERSITAT DE BARCELONA (Identitat i territori. Introducció als paisatges del nacionalisme català) UNIVERSITAT DE GIRONA (Els antecedents del segle XIX: el sistema polític durant la Restauració) UNIVERSITAT DE PERPINYÀ (Cap a un espai econòmic i social per damunt de la frontera dels estats. II Jornada: «Els programes INTERREG III 2000-2006») UNIVERSITAT JAUME I (Les relacions de la ciència i la política) UNIVERSITAT D'ALACANT (Eleccions i partits polítics al País Valencià; Aproximació didàctica a la vida i l'obra d'Enric Valor, per a primària i ESO) UNIVERSITAT POMPEU FABRA (Anàlisi comparativa de la propaganda televisiva en les eleccions autonòmiques i generals) UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (Els quanta: l'evolució històrica de la física quàntica a les aplicacions tecnològiques actuals) INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (La tasca de l'IEC com a nucli de recerca, de la seva creació fins avui dia)

— Cursos de formació cultural: Iniciació als Països Catalans: l'Alguer, el Principat, les Illes, el País Valencià i la Franja de Ponent (Els fundadors del Regne de València. Llengua, antroponímia i repoblament medievals; Andorra avui; La catalanitat a Andorra; Interrelacions als Països Catalans; Balear, una economia política; Eivissa i Formentera; Les inèrcies de la transició espanyola i els problemes de la civilització europea) Iniciació a la llengua (Curs de llengua catalana: expressió oral i expressió escrita; Morfologia i sintaxi. El lèxic i les expressions que es perden o es desfiguren) Coneixement de la Catalunya del Nord (Geografia i societat: entre autoodi i reconstrucció nacional; Catalunya del Nord a l'abast. Conferències: Ràdio, TV i premsa del sud a la Catalunya del Nord; Classes bilingües: quina història i geografia en català?; La noció de frontera a Cerdanya; Maillol; Cuina tradicional i normes nutricionals; Tarifa plana al nord de les alberes i la seguretat (virus, firewals) i de netiquette; França i la Carta Europea de les llengües; La nova generació de músics tradicionals a la Catalunya del Nord) Iniciació als estudis occitans (Aranès pràctic: nocions gramaticals bàsiques de l'occità de la Vall d'Aran; Occitània i Catalunya: present d'una tradició . Llengua i civilització occitana; Viatge per Occitània a través de la literatura)

— Conferències, debats, conferències i homenatges: Inauguració; Homenatge a Guillem d'Efak; Memòria d'Enric Casassas i Simó; Seleccions catalanes: estat de la qüestió; Homenatge a Pau Casals i Pompeu Fabra; L'ensenyament de la història; Plantar-se; Europa i la Mediterrània ; Sentiment de país i realitat urbana; Les caixes d'estalvi, de l'esperit fundacional a avui; Una aposta per la projecció exterior de la cultura catalana; Cloenda; Assemblea general.

— Reunions científiques i professionals: XV Jornades sobre cooperativisme. Les cooperatives i la seva relació amb l'entorn (ho organitza: Fundació Roca i Galès), XIII Jornada Andorrana: formació i ensenyament a Andorra (ho organitza: Societat Andorrana de Ciències), XV Jornades d'Agricultura i Alimentació: Del pagès al consumidor (ho organitza: Institució Catalana d'Estudis Agraris), VI Jornada forestal: La gestió forestal sostenible (ho organitza: Centre de la Propietat Forestal ), Cap un espai econòmic i social per damunt de la frontera dels estats. II Jornada Els programes Interreg III 2000-2006 (ho organitzen: Associació de Regions Frontereres Europees i Institut Català de Recerca en Ciències Socials), I Jornada de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia i Vexil·lologia dels Països Catalans (ho organitza: Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia i Vexil·lologia), Experiències municipals de sostenibilitat (ho organitza: Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona - CILMA), Política i societat: models de relacions amb la comunitat, una reflexió des de la perspectiva urbana. Catalunya i França (ho organitzen: Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de Recerca en Ciències Socials de la Universitat de Perpinyà).

—Fòrum obert: Exposició sobre Els transtorns psicosomàtics compresos des d'una perspectiva interdisciplinària. Aportacions de la psicoanàlisi; Conferència Vint-i-cinc anys de la Unió de Pagesos i presentació de l'exposició Unió de Pagesos: vint-i-cinc anys al camp català; Presentació de la XX edició de la Fira de Teatre de Tàrrega; Presentació i projecció del vídeo Casals, una batuta per la pau; Presentació del llibre Terra i Llibertat. 100 entitats dels Països Catalans; Presentació de la revista Bioma; Presentació del XXIII Curset sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic als Monestirs; Presentació de Cataloniamail.com «el hotmail català».

Professorat: Gabriel Ferraté, Artur Serra, Jordi Bruno, Jordi Portabella, Miquel Domènech, Eduard Aibar, Llorenç Valverde, Glòria Munilla, Manuel Royes, Joan Costa, Miquel Strubell, Roderic Guigó, Juli Peretó, Joandomènec Ros, Ferran Rodà, Àngel Romo, Martí Boada, Josep Germain , Francesc Calafell, Josep M. Casacuberta, Lluís Montoliu, Pere Puigdomènech, Cristina Fillat, Roderic Guigó, Jaume Bertranpetit, Araceli Rosa, Cristina Junyent, Antoni Roca, Vicent Liern i Carrion, Sebastià Xambó, Albert Lobo, Ramon Vilaseca, Max Turull, Mònica González i Fernández, Montserrat Soler, Joan Saura, Francesc Cabana, Antoni Gasol, Joan Cals, Artur Saurí, Joaquim Llach, Xavier Ferrer, Montserrat Komen, Ricard Estrada, Dolors Grau, Josep Guia, Univers Bertrana, Teresa Galcerà, Carles Carreras, Josep Castells, Joan Serra, Arantxa Capdevila, Jordi Pericot, Josep M. Santacreu i Soler, Joan Víctor de Barberà, Miquel Marimon, Elisabet Pedrosa, Jacint Creus, Albert Roca, Ferran Iniesta, Josep Anton Fernàndez, Joan Lluís Lluís, Jordi Cornudella, Cristina Badosa, Arnau Pons, Francesc Orteu, Joan Alegret, Carme Vidal, Manuel Ollé, Joan Maria Romaní, Lluís Marquet, Vicent Brotons i Rico, Gabriel Bibiloni, Joan Ramon Solé, Carles Castellanos, Hassan Akioud, Bernat Joan, Jordi Figuerola, Martí Marín, Carles Santacana, Manuel Risques, Isidre Molas, Àngel Duarte, Joan Becat , Eugeni Giral, Joan Botella, Bartomeu Mestre, Jospe M. Santacreu i Soler, Ramon Jarrega, Rosa Alcoy, Pere Beseran, Arnau Puig, Laura Llevadot, Víctor Ramírez, Miquel Porter i Moix, Anna Casanovas, Joan Vives, Jaume Carbonell i Guberna, Manuel Camp, Antoni Besses, Concepció Ramió, Maria Lluïsa Cortada, Enric Guinot, Domènec Bascompte i Grau, Antoni Pol, Guillem Chacón, Joan Mir, Maurici Cuesta, Jordi Sales, Alà Baylac-Ferrer, Joan Peytaví i Deixona, Pere Codonyan, Bruno Botet, Andreu Balent, Eric Forcade, Eliana Comelade, Enric Vilanova, Vicenç Vidalou, Frederic Guisset, Xavier Montoliu, Mercè Soler, Roser Latorre, Frederic Vergés, Antoni Rossell, Élèna Aznar, Jaume Figueras, Martí Domínguez, Joan Vallvé, Lluís Assier-Andrieu, Joan Miquel Capell, Josep Palouzie, Xavier Martorell, Thilo Firchow, Xavier Pomés, Manuel Castellet, Marc Mayer, Pere Verdaguer, Xavier Barral i Altet, Carles Miralles, Josep Carreras , Joan Maluquer i Ferrer, Domènec Bernardó, Joan Berney, Pere Solà, Lluís Franco, Ricard Estrada, Sven Augier, Joan Botey, Josep M. de Ribot, Paco Cano, Felip Puig, Josep Grau i Seris, Josep M. Puiggrós i Jové, Mercè Centrich, Josep Gasa i Gasó, Marià Vilajeliu i Serra, Eric Hostalnou, Ramon Clotet i Ballús, Anna Tardà, Roser Bastida i Areny, César Garcia i Bernardo, Jean-Alain Toquec, Antoni Boladeres i Sorribes, Carolina Serra i Areny, Teresa Cairat i Vila, Joan R. Marina i Amat, Fàtima Valero i Alcaide, Josep M. Escribano i Casaldàliga, Roger Mas i Canalis, Pere Frases i Homedes, Ferran Costa i Marimon, Josep M. Camprubí i Rovira, Imma Oranias i Estudis, Carme Garcia i Puy, Pilar Escaler i Penella, Florenci Pla i Altisent, Ferran Virgós i Bel, Anna Insa i Canet, Daniel Bastida i Obiols, Alícia Santos i Mateo, Jordi Guillamet i Anton, Jordi Checa i Gutes, Joan Martínez i Benazet, Xavier Llovera i Massana, Pere Cervós i Cardona, Armand de Fluvià, Ignasi Ametlla i Guxens, Gerard Marí i Brull, Ramon Rovira i Tobella, Joaquim Casals, Jaume Fàbrega, Àngel Romo, Anna Casassas , Elisenda Puig, Jordi Sala, Josep Porter, Ramon Gual i Batlle, Jaume Juanola, Ramon Cardona, Carles Hac Mor, Ester Xargay, Manuel Joan Arinyó, Ignasi P. Ferré, Joaquim Auladell, Joan Llort, Albert Corominas, Francesc Mercadé, Francesc Garcia, Framcesc Prujà, Paulí, Pau Vinyes, Joaquim Triadí, Pau Blanc, Maria Antònia Munar, Mònica Pastor, Bartomeu Mestre, Biel Majoral, Ricard Torrents, Oriol Casassas, Jaume Llauradó, Pere Solà, Jordi Figuerola, Josep M. Roig i Rosich, Jaume Sobrequés , Lluís M. Xirinachs, Josep A. Duran i Lleida, Celestí Corbacho, Maite Arqué, Salvador Esteve, Josep Enric Aguar, Joan Pau Alduy, Antoni Serra Ramoneda, Arcadi Calzada, Juli Labadie, Miquel Capellà, Jordi Vilajoana, Damià Pons, Enric Pujal i Francesc Antich.

Espectacles: MÚSICA (Tres Fan Ball; Glaucs; Manuel Camp, piano, i Jordi Molina, tenora; Biel Majoral; Antoni Besses, piano ; Cobla Juvenil de Bellpuig; Marduix; Fora des Sembrat; Els Mariners del Canigó; Claudi Arimany, flauta travessera, i Anna Ferrer, piano; Maria Lluïsa Cortada, clavicèmbal; Cobla Els Únics; Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries; Orfeó Gracienc; Roger Mas; Quartet Levare; La Vella Dixieland ; Carraixet; Els Diables de Baó; Crescendo) CINEMA (Morir o no, dirigida per Ventura Pons; L'altra cara de la lluna, dirigida per Lluís Comeron; Mones com la Becky , dirigida per Joaquim Jordà; Babaouo, dirigida per Manuel Cussó-Ferrer; La ciutat dels prodigis, dirigida per Mario Camús; Ic digitur Dei, dirigida per Antoni Martí; Buenaventura Durruti, dirigida per Jean-Louis Comolli; Els sense nom, dirigida per Jaume Balagueró; Kràmpack, dirigida per Cesc Gay)


Fundació Universitat Catalana d'Estiu:

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
President: Manuel Castellet (Institut d’Estudis Catalans)
Vicepresident: Pere Verdaguer
Vicepresident: Josep Guia
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Eugeni Giral
Vocals:  Joan Ané, Enric Argullol (Universitat Pompeu Fabra), Lluís Arola i Ferrer (Universitat Rovira i Virgili), Max Cahner, Antoni Caparrós (Universitat de Barcelona), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Joan Garcia i Codina (Òmnium Cultural), Miquel Gassiot (Universitat Ramon Llull), Ramon Gual, Llorenç Huguet (Universitat de les Illes Balears), Lluís Lliboutry, Antoni Lloret, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Joan Mir, Joaquim Montclús (Fundació Noesis de la Franja), Josep M. Nadal (Universitat de Girona), Jaume Pagés (Universitat Politècnica de Catalunya), Andrés Pedreño (Universitat d’Alacant), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Jaume Porta (Universitat de Lleida), Miquel Porter i Moix, Ferran Romero (Universitat Jaume I), Pere Ruiz (Universitat de València), President de la Universitat de Perpinyà, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), Carles Solà (Universitat Autònoma de Barcelona) i Ricard Torrents (Universitat de Vic).

EQUIP RECTOR
Miquel Porter i Moix (president), Xavier Barral i Altet (vicepresident), Eduard Aibar, Cristina Badosa, Alà Baylac-Ferrer, Anna Casanovas, Jaume Carbonell i Guberna, Núria Ferrer, Jordi Figuerola, Joan Mir, Vicent Partal, Jordi Pericot, Joandomènec Ros i Joan Maluquer i Ferrer.