2a UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

Un alè d’esperança a Europa

Manresa, del 1r al 5 de juliol del 2019


Programa de cursos

CURSOS UNIVERSITARISÀREA D'ECONOMIA
«Cap on va l'economia?»

Coordinador: Dr. Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona)

del 1r al 5 de juliol, de les 9 a les 12 del migdia


Fa vint anys del euro i trenta de la caiguda del mur de Berlín amb l’economia de mercat i Occident guanyant la lluita econòmica. Amb el creixement dels països emergents des del 2000 fins al 2019, els blocs occidentals perden protagonisme i el món anglosaxó es tanca. Vivim en un món VICA (volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat) on la nova revolució industrial ja altera les coordenades mentals i laborals. El curs cerca reflexionar sobre el món que ens arriba, quin paper hi tenen els Països Catalans, la UE i Occident i aprendre com funciona l’economia avui, des d’una vessant macro, micro i internacional.


ÀREA DE DRET
«Els drets fonamentals: conceptualització jurídica i implicacions actuals»

Coordinadora: Dra. Eva Pons i Parera (Universitat de Barcelona)
del 1r al 5 de juliol, de les 9 a les 12 del migdia


El reconeixement i la garantia dels drets fonamentals és el resultat de lluites històriques de signe emancipador. Malgrat els avenços en el reconeixement jurídic formal dels drets, els processos polítics recents—tant a Catalunya com en l’àmbit europeu i estatal—han tornat a posar en primer pla la qüestió de la defensa dels drets fonamentals, entesos alhora com a projecció de la dignitat humana i com a condició per a l’expressió col·lectiva d’una ciutadania democràtica. El curs de dret proposa, a mode de brúixola per a orientar-se entre les narratives en conflicte, retornar als conceptes bàsics dels drets fonamentals i comprendre’n les implicacions actuals i futures.

Ponències:
La teoria dels drets fonamentals
Les garanties dels drets i la crisi actual del recurs d’empara
La llibertat d’expressió
El dret de reunió i manifestació
Els drets de participació política
El dret a la tutela judicial efectiva, en la perspectiva del Tribunal Europeu de Drets Humans
Debat sobre l’estat actual dels drets civils, polítics i socials


ÀREA DE CIÈNCIES DE LA SALUT
«El perill de les pandèmies»

Coordinador: Dr. Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Hospital de Sant Pau i la Santa Creu, Universitat Autònoma de Barcelona)
del 1r al 5 de juliol, de les 9 a les 12 del migdia


Amb motiu del centenari de la grip espanyola i el cinquè aniversari de l’ebola, tractarem del perill de les pandèmies al segle XXI. Com a societat hem d’estar mentalitzats de què suposa aquest perill, en un moment de gran mobilitat demogràfica entre continents i podem parlar de malalties infeccioses emergents com ara les febres hemorràgiques, els virus zika, chikungunya, ebola o dengue. Quines precaucions cal que prenguem? Quins protocols sanitaris hi ha previstos davant de la declaració d’una pandèmia? Estem preparats per a detectar-ne la manifestació?


ÀREA D'HISTÒRIA
«Del Sometent als Mossos d'Esquadra: policia i ordre públic a la història de Catalunya»
Coordinador: Dr. Àngel Casals (Universitat de Barcelona)
del 1r al 5 de juliol, de les 9 a les 12 del migdia


Com s’ha organitzat la defensa d’allò que avui en diem ordre públic a Catalunya? L’estudi de les diverses formes de control de la societat i de les formes de delinqüència i dissidència social diuen molt sobre l’organització d’una societat, el seu sistema legal i també ideològic. Per això, farem una repassada a la seva evolució des de l’edat mitjana fins al dia d’avui, quan la policia és discutida i qüestionada.


ÀREA DE PENSAMENT
Coordinador: Dr. Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona)


«Pensament feminista: de la ciutat de les dames a la república de les dones»
del 1r al 3 de juliol, de les 9 a les 12 del migdia

Els orígens del pensament feminista se solen situar al segle xviii; no obstant això, una de les seves obres pioneres data del segle xv: La ciutat de les dames (1405) de Christine de Pizan. Recordarem la base de les idees i el moviment feminista recuperant-ne figures clàssiques i introduint-ne de contemporànies.

Ponències:
On són les dones? Metodologies per una historiografia de les idees inclusiva
Pioneres: Christine de Pizan, Olympe de Gouges i Mary Wollstonecraft
Una dona no és, es fa. Simone de Beauvoir i Betty Friedan
Un feminisme del 99 %? Angela Davis, Gloria Anzaldúa, Vandana Shiva

L’àrea es completarà amb el taller «Fight like a girl! Feminisme nòrdic i master suppression techniques».

Professores: Dra. Núria Sara Miras i Boronat (Universitat de Barcelona) i Sònia Estradé (UB, Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues a Catalunya, Assemblea Feminista)

«Filosofia del vertigen. Elements per una història de la constitució del món»
del 3 al 5 de juliol, de les 9 a les 12 del migdia

Quines possibilitats ofereix un pensament sobre experiències limítrofes del món, com poden ser el mareig i el vertigen? El curs ofereix transitar per algunes de les metàfores i figures del mareig i del vertigen en la història del pensament, i posarà també les bases per a una fenomenologia del vertigen que qüestioni la constitució del món en l’experiència quotidiana, els seus pressupòsits i els seus límits. Es pretén analitzar la riquesa de la metàfora de la «caiguda» i també reflexionar sobre la mercantilització d’aquestes «experiències sense món».

Professor: Joan Gonzàlez-Guardiola (Universitat de les Illes Balears)