Contractes

Òrgan responsable en matèria de contractació: El govern de la fundació radica en el Patronat, el qual delega les seves funcions executives a la Comissió Executiva

Contractes subscrits amb les administracions públiques