Convenis vigents

Conveni amb l’Institut d’Estudis Catalans
El 28 de setembre de 1995 l’Institut d’Estudis Catalans ens concedí el dret d’ús durant deu anys de dos despatxos del pis de la seva propietat, situat a la Gran Via de les Corts Catalanes, 600, 3r 2a de Barcelona, valorat en 33.843,38 €, aquesta cessió forma part de la dotació i consta en l’acta fundacional de la creació de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu.
Data: 28 de setembre de 1995
Parts: Institut d’Estudis Catalans i Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Import: 33.843,38 €.
Objecte: cessió d’ús del pis situat a la Gran Via de les Corts Catalanes, 600, 3r 2a de Barcelona
Drets i obligacions: amb la finalitat de destinar-lo a oficines i dependències de la fundació.
Període de vigència: fins el 28/09/2005 i prorrogat fins el 29 de juny del 2021
Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: l’acord s’ha anat renovant anualment tàcitament i el dia 29 de juny del 2011 es signà un Conveni Marc de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Catalans i la Fundació Universitat Catalana d’Estiu.
Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades.


Conveni marc amb la Universitat de Girona
Data: 30 de maig del 2002
Parts: Universitat de Girona i Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Objecte: Establir un conveni marc de col·laboració.
Drets i obligacions: permetre la presència de professors i alumnes de la Universitat de Girona a l’UCE i col·laborar en l’organització d’activitats.
Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: No n’hi ha.
Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades.


Conveni marc amb la Universitat Rovira i Virgili
Data: 30 d’octubre del 2002
Parts: Universitat Rovira i Virgili i Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Objecte: Establir un conveni marc de col·laboració.
Drets i obligacions: permetre la presència de professors i alumnes de la Universitat de Rovira i Virgili a l’UCE i col·laborar en l’organització d’activitats.
Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: No n’hi ha.
Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades.


Conveni marc amb l’Ajuntament de Ripoll
Data: 11 de juny del 2006
Parts: Ajuntament de Ripoll i Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Objecte: Establir lligams entre el Ripollès i el Conflent i organitzar activitats.
Drets i obligacions: Es concretaran anualment les vies de col·laboració.
Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: No n’hi ha.
Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades.


Conveni amb la Generalitat de Catalunya, el Consell General dels Pirineus Orientals, el Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló, l’Ajuntament de Prada, la Fundació Universitat Catalana d’Estiu i l’Associació Université Catalane d’Eté.
Data: 20 de juliol del 2006
Parts: Generalitat de Catalunya, Consell General dels Pirineus Orientals, Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló, Ajuntament de Prada, Fundació Universitat Catalana d’Estiu i Associació Université Catalane d’Eté
Objecte: contracte de cessió per quaranta anys de l’edifici i el terreny de la finca Vallroc de Prada, davant notari, per part dels propietaris de l’immoble (Generalitat de Catalunya, el Conseil Général des Pyrénées Orientales, el Conseil Régional Languedoc-Rousillon i la Commune de Prades) i els socis (Fundació Universitat Catalana d’Estiu i l’Association Université Catalane d’Été)
Drets i obligacions: la Fundació Universitat Catalana d’Estiu i l’Associació Universitat Catalana d’Estiu actuen solidàriament i són responsables conjuntament de la construcció de l’immoble.
Contracte de cessió de finca a canvi de construcció futura. Les entitats públiques cedeixen la finca a canvi de construcció futura i de rehabilitació dels locals que ja hi ha, de conformitat amb els termes de la Llei 64-1247, de 16 de desembre de 1964, del Decret 64-1323, de 24 de desembre de 1964, adoptat per a la seva aplicació, i de tots els textos subsegüents, al cessionari que accepta.
Manteniment de les construccions. El cessionari, en el transcurs del contracte, ha de conservar en bon estat i de manteniment les construccions edificades. El cedent té dret a visitar directament o a disposar que el seu arquitecte o mandatari visitin la propietat i les construccions un cop l’any, a càrrec seu, i assegurar-se que s’executen totes les obres de manteniment i de reparació, grans o petites.»
Període de vigència: 40 anys
Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: No n’hi ha.
Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades.


Conveni amb Acció Catalanista
Data: 18 de març del 2010
Parts: Acció Catalanista i Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Objecte: Donació de la documentació de l’entitat Acció Catalanista a la FUCE.
Drets i obligacions: La documentació es diposita a l’Arxiu Nacional de Catalunya en règim de comodat.
Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: No n’hi ha.
Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades.


Acord de col·laboració entre la Xarxa Vives d’Universitats, l’Institut d’Estudis Catalans, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Data: 4 de novembre del 2010
Parts: la Xarxa Vives d’Universitats, l’Institut d’Estudis Catalans, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Objecte: col·laboració en l’organització dels cursos d’estiu.
Drets i obligacions: la Xarxa Vives d’Universitats organitzarà un curs o cursos temàtics al voltant d’un tema monogràfic en l’edició anuals de l’UCE. Els cursos de l’UCE que s’adaptin a les normes establertes per les universitats de la xarxa seran reconeguts acadèmicament i s’inclouran en l’oferta conjunta de cursos que publica anualment la Xarxa Vives d’Universitats. La Fundació Universitat Catalana d’Estiu posa a disposició de la Xarxa Vives d’Universitats i de l’Institut d’Estudis Catalans les seves instal·lacions a Prada.
Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: No n’hi ha.
Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades.


Conveni amb l’Institut Rubió i Tudurí
Data: 10 de gener del 2011
Parts: Institut Rubió i Tudurí i Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Objecte: Establir les bases de col·laboració entre ambdues entitats.
Drets i obligacions: col·laborar en l’organització d’activitats i en l’execució de l’enjardinament del Centre Pau Caslas.
Període de vigència: un any prorrogable anualment.
Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: No n’hi ha.
Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades.


Conveni amb la Fundació Josep Irla
Data: 1 de juliol del 2011
Parts: Fundació Josep Irla i Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Objecte: Establir les bases de col·laboració entre ambdues entitats.
Drets i obligacions: col·laborar en l’organització d’activitats i la cessió d’espais.
Període de vigència: un any prorrogable anualment.
Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: No n’hi ha.
Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades.


Conveni amb el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
Data: 6 de febrer del 2012
Parts: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Objecte: Establir les bases de col·laboració entre ambdues entitats.
Drets i obligacions: col·laborar en l’organització d’activitats, fer difusió i la cessió d’espais.
Període de vigència: un any prorrogable tàcitament.
Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: No n’hi ha.
Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades.
Període de vigència: un any prorrogable tàcitament.


Conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Data: 9 d’abril del 2015
Parts: Departament d’Ensenyament i Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Objecte: Establir els termes de la col·laboració en relació amb el funcionament de l’Entorn d’Aprenentatge del Canigó.
Drets i obligacions: La FUCE posa a disposició de l’Eda l’alberg Centre Pau Casals i el Departament d’Ensenyament dóna suport d’assessorament didàctic a les activitats.
Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: No n’hi ha.
Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades.
Període de vigència: fins el 31 d’agost del 2018.


Conveni amb la Diputació de Tarragona
Data: 15 de maig del 2015
Parts: Diputació de Tarragona i Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Objecte: Inversions del Centre Transfronterer d’Estudis Pau Casals .
Drets i obligacions: realització de les inversions i presentació de la documentació justificativa.
Import: 10.000 euros
Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: No n’hi ha.
Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades.


Conveni amb l’Agència Catalana de Joventut de la Generalitat de Catalunya
Data: 28 de maig del 2015
Parts: Agència Catalana de Joventut i Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Objecte: Establiment d’un marc de col·laboració mútua per tal de compartir coneixements i informació en l’àmbit de l’alberguisme i la gestió d’albergs juvenils.
Drets i obligacions: L’ACJ posa a disposició de la FUCE la seva experiència en el sector de l’alberguisme amb la finalitat d’oferir assessorament en els àmbits tècnics i/o comercials.
Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: No n’hi ha.
Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades.
Període de vigència: 31 de desembre del 2015, prorrogable.


Conveni amb l’Ajuntament de Vila-seca
Data: 27 de juny del 2015
Parts: Ajuntament de Vila-seca i Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Objecte: Contribució a l’organització de la Universitat Catalana d’Estiu i atorgament de beques per assistir a l’UCE.
Drets i obligacions: realització de les despeses i presentació de la documentació justificativa.
Import: 900 euros
Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: No n’hi ha.
Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades.


Conveni amb la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
Data: 6 de juliol del 2015
Parts: Direcció General de Política Lingüística i Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Objecte: Addenda del conveni de l’any 1995.
Període de vigència: un any.
Drets i obligacions: Organització dels cursos de català i occità a l’UCE.
Import: 5.762,60 euros.
Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: No n’hi ha.
Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades.


Conveni amb l’Ajuntament de Girona
Data: 14 de juliol del 2015
Parts: Ajuntament de Girona i Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Objecte: Contribució a l’organització de la Universitat Catalana d’Estiu i atorgament de beques per assistir a l’UCE.
Drets i obligacions: realització de les despeses i presentació de la documentació justificativa.
Import: 900 euros
Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: No n’hi ha.
Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades.


Conveni amb la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Data: 29 d’octubre del 2015
Parts: Secretaria d’Universitats i Recerca i Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Objecte: Finançament de l’organització de la Universitat Catalana d’Estiu de l’any 2015.
Drets i obligacions: Organització de l’edició de l’UCE i presentació de la documentació justificativa.
Import: 87.000 euros
Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: No n’hi ha.
Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades.


Conveni amb l’Associació Alberg Vallroc Canigó
Data: 30 de novembre del 2015
Parts: Associació Alberg Vallroc Canigó i Fundació Universitat Catalana d’Estiu
Objecte: La gestió del Centre Pau Casals
Drets i obligacions: L’AAVC assumeix l’explotació i la gestió del Centre Pau Casals
Període de vigència: 10 anys.
Modificacions produïdes i la data i la forma en què han tingut lloc: No n’hi ha.
Compliment i execució: Les condicions associades al conveni han estat complides i realitzades