correu@uce.cat +34 933 172 411

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

Història, missió, activitats, normativa, estatuts, balanç social, reconeixements, premis, òrgans de govern i equip d'organització

GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

Pla anual d'activitats, objectius, estratàegies, indicadors, avaluació, comptes anuals, pressupost i inventari

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Contractes, convenis, ajuts i subvencions

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA
Història i missió

Història

L'embrió de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) foren les diades que l'any 1968 organitzaren a Prada conjuntament el Grup Cultural de la Joventut Catalana i el Grup Rossellonès d'Estudis Catalans (GREC), tot just després del Maig 68. A partir d'aquesta modesta —però profitosa— experiència, i de l'interès de la gent de la Catalunya del Nord per promoure i fer avançar la llengua i la cultura catalanes i de la necessitat de la gent del Principat, les Illes i el País Valencià per trobar un espai de llibertat en un moment que el franquisme era ben viu, sorgí l'estiu del 1969 la primera UCE.

Ja entre la primera i la segona edició de l'UCE (1969-1970) hi hagué discussions per la formalitat amb què el GREC volia dotar la manifestació pradenca. El GREC, amb Pere Verdaguer com a ànima, tirà endavant, fins l'any 1977, en què hom veié la necessitat de passar el relleu a una organització més representativa de tots els Països Catalans. Així, doncs, el 1977 es constituí la Gestora, amb Joan Ané al capdavant. Després de la mort del dictador Franco, l'UCE s'havia vist abocada a un procés de marginalització creixent, tant des d'un punt de vista acadèmic com polític, i s'hi agreujaren els problemes econòmics. Davant una plausible desaparició de l'UCE, el president de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) Enric Casassas reuní l'any 1985 una trentena d'intel·lectuals vinculats a l'UCE amb el propòsit de redreçar la situació. Es creà el Patronat, on s'incorporaren les principals entitats culturals territorials i els rectors de les universitats. A la darreria del 1995 el president de l'IEC Emili Giralt tirà endavant la creació de la Fundació UCE, l'estructura que encara tenim avui.

Missió

La Fundació Universitat Catalana d'Estiu, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, és de caràcter cultural i docent. És una organització sense ànim de lucre nascuda de la iniciativa privada, que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de manera permanent a la realització de les finalitats d'interès general previstes en els seus estatuts.

Les característiques de la Fundació Universitat Catalana d'Estiu són l'existència d'una estructura formalitzada a escala legal i jurídica orientada a l'acompliment dels objectius fundacionals, té una finalitat social orientada a millorar la qualitat de vida de les persones joves i adultes i, per tant, té un compromís social, i aporta una sèrie de valors que ajuden a la qualitat de vida i serveixen d'impuls perquè el sector públic i privat els adoptin de forma progressiva, com són els mecanismes de participació, fomentar el debat social, la dinamització de la vida cultural i cívica, la defensa d'interessos, etc.

La missió de la Fundació Universitat Catalana d'Estiu és promoure les actuacions fora del marc oficial per tal de contribuir a vitalitzar alguns aspectes del pensament català sobre els problemes contemporanis i això complementat com a punt d'encontre dels intel·lectuals de tots els Països Catalans, que vol sumar el seu nivell universitari el seu caràcter popular. És a dir, un fòrum independent, destacat pel seu esperit crític i la profunditat de les anàlisis que s'hi duen a terme desinteressadament. No solament tot el professorat de les Universitats de tots els Països Catalans, sinó també tots els intel·lectuals de totes aquestes procedències, troben a la Fundació Universitat Catalana d'Estiu canals de comunicació i d'expressió, que sense aquella, no existirien.

L'objectiu de la Fundació Universitat Catalana d'Estiu és ser un punt de trobada arrelat al territori dels Països Catalans, capdavanter, innovador, emprenedor, atent al desenvolupament de la societat del coneixement. Vol ser el motor de la societat que l'envolta i a qui serveix, i contribuir a la transformació social i al desenvolupament de les persones.

Els valors que aporta la Fundació són l'àmplia experiència en l'organització d'activitats, un gran coneixement dels experts, professors i intel·lectuals d'arreu dels Països Catalans, la flexibilitat de la seva gestió, la independència respecte a les institucions, per la qual es converteix en un espai de participació, de punt de trobada entre la ciutadania i els sectors públics i privats. En aquest sentit, la Universitat Catalana d'Estiu continua essent un organisme viu caracteritzat pel seu esperit crític i per la profunditat de les anàlisis que s'hi duen a terme desinteressadament.

Objectius fundacionals
La Fundació Universitat Catalana d'Estiu té per objecte:
a) Promoure el planejament, l'orientació, la creació i el desenvolupament de nous sistemes i mètodes d'estudis superiors universitaris, aportant-ne els documents i els treballs pertinents.
b) Assumir la titularitat d'eventuals centres d'estudis superiors universitaris que ampliïn, des d'una òptica catalana, l'oferta universitària europea, aprofundint-ne l'especialització i estenent-ne l'abast social.
c) L'organització interdisciplinària de cursos, seminaris, simposis i congressos sobre problemes i qüestions científicament i tecnològicament rellevants, incloent-hi la singularització pedagògica d'estudis superiors adients a les inquietuds i les necessitats de formació intraeuropea.
d) Contribuir a l'estudi i l'anàlisi dels factors filosòfics, jurídics, científics, tecnològics i econòmics que concorren en la naturalesa i les propietats del pensament humà, en les accions dels humans i en els valors ètics i les relacions internacionals.
e) Concedir premis, beques i ajuts de tot tipus per a estudis i treballs relacionats amb les activitats que li són pròpies i difondre, mitjançant publicacions bibliogràfiques i publicacions audiovisuals o digitals, els resultats corresponents.
f) Concedir premis internacionals per a homenatjar persones d'arreu del món que s'han distingit pels seus treballs sobre la interrelació humanitats–ciència-tecnologia.
g) Organitzar l'edició anual de la Universitat Catalana d'Estiu, amb els cursos i els actes corresponents, entre els quals les manifestacions bàsiques a Prada (el Conflent).
h) Fomentar la llengua catalana i també l'occitana.
i) Fomentar l'intercanvi de joves universitaris, preuniversitaris o extrauniversitaris en l'àmbit europeu.
j) Participar en estructures organitzatives d'àmbit europeu.
k) Promoure l'educació universitària i preuniversitària no presencial (e-learning).
l) Promoure l'aprenentatge i programes d'activitats no formals i informals destinats als joves.
m) Gestionar centres d'acolliment (tant en l'aspecte educatiu i formatiu com d'allotjament i manutenció) i camps de treball que responguin als objectius expressats en aquestes finalitats fundacionals.