correu@uce.cat +34 933 172 411

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

Història, missió, activitats, normativa, estatuts, balanç social, reconeixements, premis, òrgans de govern i equip d'organització

GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

Pla anual d'activitats, objectius, estratègies, indicadors, avaluació, comptes anuals, pressupost i inventari

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Contractes, convenis, ajuts i subvencions

GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL
Pla anual d'activitats

Pla anual d'activitats

Les activitats programades per a l'any 2022 són:

a) La 54a edició de la Universitat Catalana d’Estiu..
L’UCE se celebra a Prada, a la comarca del Conflent (Catalunya Nord), des de fa cinquanta-tres anys i ha estat sempre un espai de llibertat i de trobada d'estudiants, professors, professionals, especialistes, polítics i assistents en general dels vuit territoris que conformen els Països Catalans. La base principal dels serveis que es donen són els cursos d’estiu i els annexos són: el marc incomparable on es realitzen (a Prada de Conflent, Canigó, Sant Martí del Canigó, Sant Miquel de Cuixà, Serrabona, etc.), la barreja de l’activitat lúdica amb l’activitat de les aules, la possibilitat de poder relacionar-se amb persones de les zones de parla catalana, la relació intergeneracional dels alumnes, la possibilitat d’estar en un ambient menys formal que el de les universitats, instituts i escoles i poder participar en debats i converses amb les persones convidades als actes o amb els professors. Avui dia, encara, la Universitat Catalana d’Estiu continua essent - malauradament – l’únic punt d’encontre dels intel·lectuals de tots els Països Catalans. No solament tot el professorat les Universitats de tots els Països Catalans, sinó també tots els intel·lectuals de totes aquestes procedències, troben a la Universitat Catalana d’Estiu canals de comunicació i d’expressió, que sense aquella, no existirien.

b) L'organització de les activitats de l'Entorn d’Aprenentatge del Canigó.
És una proposta pedagògica adreçada als estudiants de darrer cicle de primària, secundària i batxillerat. L'objectiu és promoure l’aprenentatge dels alumnes a través de l’oferta d’activitats didàctiques innovadores realitzades en un medi natural o cultural singular i contribuir a l’aprofundiment de la formació competencial de l’alumne. Els centres educatius poden fer estades de dos a cinc dies a l’EdA, amb l’allotjament, i la realització d’activitats programades a l’alberg. Els eixos temàtics són: 1) El bressol de Catalunya. 2) Antic Regne de Mallorca. 3) Fem el Verdaguer! Excursionisme i poesia. 4) Exili i resistència. 5) Territori, geologia i medi ambient. 6) Frontera i projectes transfronterers.


Treballadors: 2 persones a temps complet amb contracte indefinit i personal temporal de suport per a la preparació de l’edició.

Voluntaris:
No n’hi ha.