Objectius, estratègies, indicadors i avaluació

Objectius:

  • Objectiu de la formació: Com a institució que ha de crear i difondre coneixements, la Universitat Catalana d’Estiu vol fer de la formació de l’alumnat un objectiu d’atenció prioritària.
  • Objectiu de la llengua: com a vehicle de transmissió i promoció dels sabers, la llengua catalana forma part de l’estratègia de la Fundació i ha de formar part, de manera evident i decidida, de la seva perspectiva en el marc en què es desenvolupa la seva activitat.
  • Objectiu de la imatge de la Fundació: l’entitat comunica, crea imatge i opinió pública.
  • Objectiu de la captació de recursos : consolidar el finançament públic i privat i aconseguir un increment en la captació de recursos.
  • Objectiu de la gestió: La gestió com a complement de la docència i la recerca ha de ser l’eina que faciliti una major eficiència i eficàcia, ambdues plantejades des de la perspectiva de la màxima qualitat que permeten els recursos disponibles.

Estratègies:

- Formació:

Desenvolupar una docència de màxima qualitat que garanteixi als estudiants l’aprenentatge i el desenvolupament dels valors i de les capacitats personals i professionals que la societat del coneixement requereix. Això implica millorar els continguts acadèmics i els mètodes pedagògics.
Desenvolupar, estructurar i planificar una oferta acadèmica atractiva i variada que s’adapti a les necessitats dels estudiants i de la societat. Establir una oferta acadèmica que prevegi les necessitats i expectatives de la societat, prou flexible per donar resposta als canvis i alhora prou sòlida per cobrir el potencial de transmissió del coneixement. Amb atenció a les necessitats actuals i futures de la societat, això significa capacitat de generar noves propostes en el camp de la formació.
Atenció a la diversitat de l’alumnat, intentant arribar a tots els sectors de la població. Això suposa necessàriament una transformació de la docència incloent fórmules més flexibles i obertes, així com una projecció exterior de la Fundació.
Atenció a la qualitat de la docència, potenciar i consolidar el nivell de qualitat dels cursos per tal de millorar la qualitat de la formació que reben els estudiants
Atenció a la qualitat dels serveis oferts per la Fundació en les seves activitats (aparcament, menjador, biblioteca, etc)
Ampliar i millorar la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’educació per tal de desenvolupar modalitats de formació semipresencial o no presencial. Potenciar la producció de materials didàctics basats en les tecnologies de la informació i la comunicació.
Desenvolupar una oferta de beques que suposin la gratuïtat total o una part dels drets de matrícula.

- Llengua:

Fomentar i organitzar activitats que propiciïn l’ús de la llengua catalana i el coneixement de la cultura catalana a tota la comunitat

- Imatge:

Impulsar una posició activa i dinàmica que promogui la identificació de les necessitats i demandes de la societat, i afavoreixi la transferència de coneixements.
Comunicar de manera efectiva l’oferta formativa i d’activitats de la fundació.
Intervenir activament en els àmbits social i cultural dels Països Catalans.
Millorar la imatge de la fundació

- Captació de recursos:

Potenciar la captació de recursos renegociant el volum d’ingressos aportats per les Administracions públiques.
Potenciar activitats que reportin finançament extern

- Gestió:

Millorar la gestió interna i del sistema informatiu. Establir calendaris d’actuació i d’organització.
Implementar un sistema organitzatiu que conjugui l’agilitat i l’eficiència amb la representativitat, la comunicació i la transparència.
Promoure una gestió de qualitat, amb capacitat creativa i innovadora, que garanteixi la satisfacció dels usuaris i l’optimització de recursos.


Indicadors de realització:

Nombre de cursos realitzats respecte els programats.
Nombre de conferències organitzades.
Nombre de tallers realitzats respecte els programats.
Nombre d'espectacles realitzats respecte els programats.
Nombre de persones que participen en les activitats formatives i lúdiques programades.
Increment de l'alumnat jove i representatiu de les zones de parla catalana.
Nombre de beques atorgades als alumnes per assistir a l’UCE per entitats.
Increment de la participació dels ciutadans en les activitats culturals per a fomentar la interrelació i l’apropament i garantir- ne la cohesió social.
Increment de les campanyes d'informació i comunicació a les xarxes socials.
Increment dels seguidors en les xarxes socials.
Nombre d'entitats que col·laboren en les activitats de la fundació.
Nombre de contactes establerts amb altres entitats que tenen la promoció de la cultura catalana en els seus objectius.
Nombre de propostes de col·laboració rebudes d’altres entitats.


Avaluació

L'avaluació està concebuda com un procés continu i sistemàtic que serveix per a generar informació pel canvi, ajudar a la presa de decisions i al desenvolupament del procés. El seguiment de la planificació el fem mesurant i observant variables i resultats, comparant amb els resultats previstos i les situacions anteriors i reflexionant i valorant per tal de prendre decisions. Periòdicament es fan reunions de l'Equip Rector per fer el seguiment i l'avaluació. La Universitat Catalana d’Estiu garanteix la qualitat de l’activitat docent dels professors mitjançant un procés d’avaluació transparent, rigorós i el més objectiu possible, que permet al mateix temps identificar i corregir les mancances detectades.