correu@uce.cat +34 933 172 411

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

Història, missió, activitats, normativa, estatuts, balanç social, reconeixements, premis, òrgans de govern i equip d'organització

GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

Pla anual d'activitats, objectius, estratàegies, indicadors, avaluació, comptes anuals, pressupost i inventari

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Contractes, convenis, ajuts i subvencions

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA
Òrgans de govern

Òrgans de govern

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en els estatuts de la Fundació.

COMPOSICIÓ
El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per:
a) Els patrons nats.
b) Els membres electes escollits entre les persones de relleu intel·lectual, empresarial o cientificotecnològic interessades en la finalitat de la Fundació. Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d'obrar plena. Les persones jurídiques han d'estar representades, d'una manera estable, per la persona en qui recaigui aquesta funció o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

DESIGNACIÓ, RENOVACIÓ
Els patrons nats, titulars de càrrecs corporatius, ho són mentre continuen essent els representants o titulars de les corporacions respectives i s'han de renovar en cessar en aquests.
Els patrons electius exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre anys, i poden ser reelegits indefinidament per períodes d'igual durada.
Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades.

RÈGIM DE CONVOCATÒRIA
El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades l'any, i obligatòriament durant el primer semestre de l'any natural amb la finalitat d'adoptar els comptes anuals de l'exercici anterior.
S'ha de reunir en sessió extraordinària,prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president, tantes vegades com aquest ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s'ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s'haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.
La reunió s'ha de convocar almenys amb vuit dies d'antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.
Si les circumstàncies ho requereixen, es podran adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que se'n garanteixi l'autenticitat.

CÀRRECS
El Patronat elegeix, entre els seus membres, un president o presidents, el o els vicepresident, un secretari o secretària que podrà no tenir la condició de patró i un tresorer o tresorera. Els patrons que no ocupen cap d'aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

El Patronat de la Fundació Universitat Catalana d'Estiu es compon:

Dels següents patrons nats:

 • Acció Cultural del País Valencià: representant Joan Francesc Mira i Casterà (València)
 • Federació de Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a Catalunya Nord: representant Miquel Arnaudiès (Perpinyà)
 • Institut d’Estudis Catalans: representant Ramon Bartrons i Bach (Barcelona)
 • Obra Cultural Balear: representant Joan Mir i Obrador (Palma, Mallorca)
 • Obra Cultural de l’Alguer: representant Antoni Torre (l'Alguer)
 • Societat Andorrana de Ciències: representant Àngels Mach i Buch (Andorra)
 • Universitat de Perpinyà: representant Yves Auguet (Perpinyà)
 • Universitat Oberta de Catalunya: representant Josep Antoni Planell i Estany (Barcelona).

Dels següents patrons electes:escollits d’entre persones de relleu intel·lectual, empresarial, científic, tecnològic interessades en les finalitats de la Fundació. Actualment en formen part:

a) Persones físiques:
 • Alà Baylac-Ferrer (Perpinyà, UPVD). A renovar: 23/11/2024
 • Joan Becat i Rajaut (Perpinyà, IEC i UPVD). A renovar: 23/11/2024
 • Jordi Casassas i Ymbert (Barcelona, UB i IEC). A renovar: 23/11/2024
 • Víctor Gómez i Labrado (Sueca, País Valencià). A renovar: 28/05/2024
 • Elena Gual (el Soler, Catalunya Nord). A renovar: 12/04/2023
 • Joan Maluquer i Ferrer (Cabrera de Mar, Catalunya). A renovar: 23/11/2024
 • Joaquim Montclús i Esteban (Barcelona, Franja de Ponent). A renovar: 28/05/2024
 • Josep Monserrat (Barcelona, UB). A renovar: 23/11/2024
 • Elisenda Paluzie (Barcelona, UB). A renovar: 23/11/2024
 • Letícia Poncet (Ceret, Catalunya Nord). A renovar: 26/04/2023
 • Joandomènec Ros i Aragonès (Barcelona, IEC). A renovar 28/05/2024
 • Jordi Sales i Coderch (Barcelona, UB). A renovar: 19/12/2023
 • Josefa Salord i Ripoll (Maó). A renovar: 28/05/2024
 • Sebastià Serra (Palma, UIB). A renovar: 23/11/2024
 • Jaume Sobrequés i Callicó (Barcelona, SCEH). A renovar: 19/12/2023.

  b) Persones jurídiques
 • Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, representant: Jordi Mas Castellà (Barcelona). A renovar: 11/12/2023
 • Institut d'Estudis Baleàrics, representant: Mateu Alexandre Malondra Flaquer (Palma). Elegit 29/6/2018
 • Institut d'Estudis Ilerdencs, representant: Estefania Rufach Fontova (Lleida). Renovat: 23/11/2021.
 • Institut Menorquí d'Estudis, representant: Marta Jordi (Maó). Renovat: 23/11/2021
 • SIOCCAT, Sindicat Intermunicipal per a l'occità i el català, representant: Pere Manzanares (Catalunya Nord). Elegit 29/12/2020.
 • Institut d'Estudis Eivissencs, representant: Maurici Cuesta (Eivissa). A renovar: 29/06/2022

 • El President del Patronat ostenta la representació institucional de la Fundació, ordena la convocatòria, fixa l’ordre del dia i presideix, suspèn i aixeca les sessions del Patronat, així com dirigeix les deliberacions. Decideix amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat. I la resta de facultats indicades en els estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable. El 28 de maig del 2021, el Patronat de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu elegí Joandomènec Ros i Aragonès com a president del Patronat.

  Els vicepresidents substitueixen el President en les seves funcions en cas d’absència o malaltia. Els vicepresidents són Jordi Sales i Coderch i Josefina Salord i Ripoll.

  El secretari convoca, en nom del president, les reunions del Patronat i n’estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb el vistiplau del president o per ordre, en absència seva, del vicepresident. Així mateix, exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests estatuts. El secretari és Joan Becat.

  La tresorera té cura de tot allò que fa referència a la comptabilitat i gestió econòmica de la Fundació. La tresorera és Elisenda Paluzie.

  La Comissió Executiva està integrada pel President, els Vicepresidents, el Secretari, el Tresorer i cinc patrons designats pel Patronat i el President de la Universitat Catalana d’Estiu. La Comissió Executiva té les funcions següents: portar la gestió i administració de la Fundació i la dels eventuals centres d’estudis universitaris la titularitat dels quals recaigui en aquesta, contractar i acomiadar empleats i assenyalar-ne les funcions i les retribucions. Operar amb la banca privada i oficial, àdhuc el Banc d’Espanya, i amb les caixes d’estalvis i les altres entitats de crèdit en qualsevol localitat, i per tant, obrir, disposar i cancel·lar en les esmentades institucions tota mena de comptes corrents i d’estalvi, signar xecs i altres documents, conformar i impugnar saldos. Constituir i retirar dipòsits en metàl·lic, sol·licitar exempcions, bonificacions i desgravacions fiscals i devolució d’ingressos indeguts; aprovar i impugnar comptes; efectuar pagaments i cobraments per qualsevol títol i quantitat, àdhuc fer efectius lliuraments de l’Estat espanyol o altres Estats, de la Unió Europea, d’Organismes internacionals, de la Generalitat de Catalunya i d’altres comunitats autònomes, organismes autònoms, províncies i municipis. Retirar de les oficines de comunicacions, cartes, certificats, despatxos, paquets, girs i valors declarats, obrir, contestar i signar correspondència. Contractar, modificar, rescatar, empenyorar, rescindir i liquidar assegurances, pagar les primes i percebre de les entitats asseguradores, si s’escaigués, les indemnitzacions. Representar la societat en judici o fora d’aquest i, per tant, comparèixer-hi per si o mitjançant procuradors o altres apoderats, als quals podrà conferir i revocar facultats, davant autoritats, centres de la Generalitat de Catalunya, de l’Estat espanyol, d’organismes internacionals o d’altres Estats, així com d’altres Comunitats Autònomes, províncies, comarques o municipis, i davant de tota classe de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, en particular companyies administradores d’aigua, gas, electricitat, telèfon, i altres serveis públics i, davant tota mena de jutjats i tribunals, iniciant, seguint, desistint o acabant tota mena d’expedients i procediments, presentant, si és el cas, els corresponents recursos. Presentar, sol·licitar i retirar documents i certificacions, especialment en tota mena de registres, i també instar, rebre i contestar notificacions i requeriments. Atorgar els documents públics i privats pertinents a aquesta actuació. Els membres de la Comissió Executiva són:
  - President: Joandomènec Ros i Aragonès
  - Vicepresident 1r: Jordi Sales i Coderch
  - Vicepresidenta 2a: Josefina Salord i Ripoll
  - Secretari: Joan Becat
  -Tresorera: Elisenda Paluzie
  - Vocals: Jaume Sobrequés i Callicó, Joaquim Monclús i Esteban, Àngels Mach i Buch, Sebastià Serra i Busquets i Victorià Gómez Labrado.

  L’Equip Rector: està format pel President de la Universitat Catalana d’Estiu, els vicepresidents, els assessors territorials, els caps d’àrea, que són representants de les Universitats i el Centres de Recerca dels Països Catalans, i el secretari executiu que alhora és patró de la Fundació. Les funcions de l’Equip Rector són elaborar el programa acadèmic i d’activitats per a cada edició de l’UCE de Prada, elaborar la proposta de pressupost, contribuir en el funcionament de l’UCE de Prada, fer suggeriments d’ordre acadèmic, material i funcional elevats al Patronat a través del seu President i assistir a les reunions convocades pel seu President. Els caps d’àrea són els coordinadors de cadascuna de les àrees de coneixement ofertes en cada edició.

  L'Equip Rector de l'UCE està format per:
  President: Jordi Casassas i Ymbert
  Vicepresidents: Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (director del Servei d'Oncologia Radioteràpica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, UAB) i Elisenda Paluzie (degana de la Facultat d’Economia i Empresa, UB)
  Vicepresidents adjunts: Jordi Sales (UB) i Jaume Sobrequés (UAB)
  Assessors territorials: Miquel Arnaudiès (president de la Federació d’Entitats per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a Catalunya Nord), Anna Arqué (International Commission of European Citizens), Alà Baylac-Ferrer (director de l’Institut Franco-Català Transfronterer, Universitat de Perpinyà Via Domícia), Joan Becat (membre de l’Institut d’Estudis Catalans i delegat del president de l’IEC a Perpinyà), Marta Fonolleda (directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra, professora de ciències de l’educació a la UAB i membre de la Societat Andorrana de Ciències), Víctor Gómez Labrado (escriptor i professor de secundària), Joaquim Montclús (historiador), Mercè Morales (historiadora), Josefina Salord (coordinadora científica de l’Institut Menorquí d’Estudis), Carles Sechi (membre fundador de l’Obra Cultural de l’Alguer) i Sebastià Serra (catedràtic d’història contemporània a la UIB)
  Caps d'àrea: Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears), Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona), Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona), Àngel Casals (Universitat de Barcelona), Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona), Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya), Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona), Joan Santanach (Universitat de Barcelona), Xavier Serra (Societat de Filosofia del País Valencià), Josep Maria Vilajosana i Rubio (Universitat Pompeu Fabra) i Àlex Villar (Universitat de València)
  Secretari: Joan Maluquer i Ferrer
  Cap de premsa: Josep M. Montaner

  El President de l’UCE: les seves funcions són planificar i organitzar les edicions de l’UCE de Prada, proposar l’Equip Rector al Patronat, assumir la responsabilitat de la gestió, presentar el projecte acadèmic i pressupostari de l’edició de l’UCE al Patronat durant el primer trimestre de l’any, presentar a la tardor el balanç econòmic i la memòria de l’UCE al Patronat, contractar el personal temporer de l’edició de l’UCE, d’acord amb els criteris fixats per la Comissió Executiva i gestionar la secretaria administrativa de l’UCE de Prada. El Patronat de la Fundació Universitat Catalana d’Estiu elegí Jordi Casassas i Ymbert com a president de la 53ª edició de l’UCE.

  El Director general-gerent: les seves funcions són les de gestió administrativa i econòmica de la Fundació. Depèn orgànicament de la Comissió Executiva i de l’Equip Rector. El càrrec és exercit per Joan Maluquer i Ferrer.


  REUNIONS DEL PATRONAT


  Relació de reunions del Patronat de la FUCE dels anys 2006 al 2018